Synonym lebendigSucheSynonym lebendiglebhaft
aktiv
vital
lebend
belebtSynonym lebendig ...


Umschreibung lebendigam Leben
→ ...Gegenteil lebendig


 Synonyme   Tipps   Teilen   Suche

Synonym-Trainer