Synonym lebendigSucheSynonym lebendiglebhaft
vital
lebend
belebtSynonym lebendig ...


Umschreibung lebendigam Leben
→ ...Gegenteil lebendig


 Synonyme   Synonym-Trainer