Synonym kommunikativSuchenSynonym kommunikativgesprächig
kommunikationsfreudig
mitteilsamSynonym kommunikativ ...


Gegenteil kommunikativ


 Synonyme   Synonym-Trainer