Synonym unplanmäßigSuchenSynonym unplanmäßigaußerplanmäßigSynonym unplanmäßig ...spontanGegenteil unplanmäßigplanmäßig   → ...