Synonym OhnmachtSuchenSynonym OhnmachtHilflosigkeitSynonym Ohnmacht ...Machtlosigkeit   SchutzlosigkeitGegenteil OhnmachtAllmacht   Allmächtigkeit   → ...