Synonym DoppeldeutigkeitSuchenSynonym DoppeldeutigkeitAmbivalenz
ZweideutigkeitSynonym Doppeldeutigkeit ...Ambiguität   Zwiespalt   Zwiespältigkeit