Synonym arbeitsintensivSuchenSynonym arbeitsintensivarbeitsreichSynonym arbeitsintensiv ...arbeitsaufwendig